home  
Nazad  
 
 

Nedostatak hormona rasta kod dece

 
  Nizak rast označava telesnu visinu (TV) koja je ispod 3.percentila ili ispod proseka za više od 2 standardne devijacije u odnosu na TV zdrave dece istog uzrasta i pola.  
 
Od velike koristi za dijagnozu uzroka niskog rasta su podaci o teelesnim visinama izmerenim tokom najmanje 2 prethodne godine. Što je odstupanje u telesnoj visini veće od normale ili je brzina rasta manja od 4,5 cm godišnje ili TV odstupa više od 5 cm od ciljne visine (genetskog potencijala rasta) to ukazuje da dete najverovatnije ima neki od patoloških oblika niskog rasta.
Jedan od najčešćih patoloških , endokrinih utroka niskog rasta u kojima je nizak rast i osnovna klinička manifestacija bolesti je nedostatak hormona rasta (NHR).


Svi uzroci nedostatka hormona rasta mogu se klasifikovati u 2 podgrupe:
1. nedostatak hormona rasta poznatog porekla
- genetski ili kongenitalni uzroci (mutacije gena za hormon rasta, poremećaj embrionalnog razvoja hipofize, razvojne anomalije mozga i lobanje) 15%
- Stečeni uzroci (tumori hipotalamusa i hipofize, trauma glave tokom porođaja ili kasnije, infiltrativne bolesti i infekcije CNSa, zračenje CNSa) 25%
2. idiopatski NHR (nedostatak hormona rasta nepoznatog porekla) 60% slučajeva

 
 

Nedostatak hormona rasta može biti težak (kompletan) ili umeren (parcijalan). takođe može biti izolovan ili udružen sa nedostatkom više hormona hipofize.
Ključni podaci iz anamneze i kliničkog pregleda koji pored niskog rasta upućuju na mogući nedostatak HR su:
1. težak porođaj, mikropenis (manji od 2,5 cm), hipoglikemija, produžena žutica.
2. zračenje, trauma ili infekcija CNSa.
3. konsangvinitet roditelja ili već dokazani nedostatak hormona rasta u užoj porodici.
4. anomalije srednje linije lica i glave
5. znaci intrakranijalnog ekspanzivnog procesa
6. nedostatak drugih hormona hipofize

KLINIČKA SLIKA
Novorođenče sa NHR obično ima normalnu TM i TD pošto prenatalni rast ne zavisi od hormona rasta. Kod dece sa kongenitalno uslovljenim NHR zaostajanje u telesnoj dužini može se uočiti već posle 6 meseci, ali najčešće posle 2. godine života.
Deca sa NHR su normalnih proporcija, ali imaju male šake i stopala (akromikrija), višak potkožnog masnog tkiva, posebno izražen na trupu, slabo razvijenu mišićnu masu, tanku, retku kosu, lomljive nokte i glas visokog tonaliteta. Mala brada, hipoplazija gornje vilce i izbočeno čelo daju izgled lica lutke. Zatvaranje velike fontanele može biti odloženo, koštano sazrevanje i denticija kasne. Hormon rasta ima uticaj na kognitivne funkcije, raspoloženje i osećanje dobrog zdravlja.

DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANJA
Neodložno ispitivanje u cilju dokzivanja NHR zahtevaju sva deca koja pokazuju veoma nizak rast sa TV manjom od 3SD, umereno nizak rast sa jasno niskom brzinom rasta, znake intrakranijumskog oboljenja, znake udruženog nedostatka horona hipofize (sekundarni hipotireoidizam, hipoglikemija i mokropenis).
Kod dece koja sporo rastu i imaju neko od kliničkih obeležja koja ukazuju na NHR, potvrda dijagnoze je prvenstveno zasnovana na bihemijskim kriterijumima: nalaz subnormalne sekrecije hormona rasta u najmanje dva stimulaciona (provokaciona ) testa sa ili bez nalaza niskih koncentracija insulinu sličnog faktora rasta (IGF-1) ili njegovog vezujućeg proteina (IGFBP-3). Kao stimulacioni testovi se najčešće primenjuju insulinski, klonidinski, L-dopa, argininski i glukagonski test. Zbog njihove složenosti izvođenju testova se pristupa tek nakon isključenja drugih uzroka niskog rastam posebno hipotireoidizma (smanjene funkcije štitaste žlezde).
Kod dece sa izolovanim NHR potvrda dijagnoze se zasniva na nalazu nedovoljnog odgovora u dva različita stimulaciona testa. Nalaz najviše koncentracije HR ispod 20 mJ/L ili ispod 10 mJ/ml smatra se kao nedovoljan odgovor kojim se dokazuje nedostatak hormona rasta.
Magnetna rezonanca mozga se koristi u otkrivanju strukturnih abnormalnosti hipotalamusa i hipofize (razvojni poremećaji, tumori, pomeranje i prekid hipofizne peteljke), a CT lobanje za otkrivanje invazivnih tumora, kalcifikacija i cista. Standardnom radiografijom lobanje mogu se otkriti kalcifikacije (kraniofaringeom) ili osteolitičke promene (histiocitoza).
Sva deca sa hipopituitarizmom treba da se leče rekombinanatnim humanim hormonom rasta (hHR), a terapija počinje odmah po postavljanju dijagnoze. Hormon rasta se daje svakodnevno putem supkutanih injekcija uvece pre spavanja, čime se delimično imitira njegovo fiziološko lučenje sa najvišim koncentracijama noću tokom spavanja.
Efikasnost terapije zavisi od brojnih činilaca, kao što su telesna masa i dužina na rođenju, hronološki uzrast na početku terapije, stepen nedostatka HR, tajanje lečenja, učestalost injekcija, visina na početku lečenja, odnosno na početku puberteta.

doc dr Maja Ješić
preuzeto iz časpoisa Pedijatar str 59-61.

   
Copyright  © 2013-2023. Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr Šarac