Specijalistička
pedijatrijska
ordinacija
home
Nazad
 
 

Ishrana bebe od 8 - 12 me­se­ci - jedemo iz ruke

 
 
Kad odojče na­pu­ni osam me­se­ci u nje­go­voj is­hra­ni počin­je da do­mi­ni­ra čvr­sta hra­na. To je vre­me kad se od gnječene hra­ne po­la­ko pre­la­zi na re­dov­nu po­ro­dičnu is­hra­nu. Ovaj pre­laz je ve­o­ma važan, jer ćete na osno­vu nje­ga zna­ti da li je kod Vaše be­be raz­vi­jen ape­tit za čvr­stu hra­nu.

Be­bin raz­voj od­ređuje ko­ju će hra­nu je­sti, ka­kav će bi­ti obrok i ko­ji je način uzi­man­ja na­mir­ni­ca. Sva­ko odojče se raz­vi­ja spe­ci­fičnom br­zi­nom i ma­da su uz­rast i ve­ličina često po­ve­za­ni sa raz­voj­nom sprem­nošču, ovo se ne može izo­lo­va­no uze­ti u ob­zir pri od­lučivan­ju o to­me šta uve­sti u is­hra­nu i ka­ko hra­ni­ti be­bu. Za emo­tiv­ni, nu­tri­tiv­ni i fi­zički raz­voj, odojčetu je po­treb­na hra­na bo­ga­ta hran­lji­vim sa­stoj­ci­ma. Gnječeno me­so, voće, po­vrće, žita­ri­ce i po­doj ili mlečna form­u­la obez­beđuju op­ti­mal­ne ko­ličine pro­te­i­na, vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la za nje­gov rast.

Sa na­vršenih osam me­se­ci odojče počin­je da shva­ta da može da ko­ri­sti kažiprst i pa­lac ka­ko bi uzi­ma­lo ko­ma­diće hra­ne. Ono vo­li da se sa­mo hra­ni. To je ide­al­no vre­me da mu po­nu­di­te hra­nu iz ru­ke i uključite ga u pro­ces is­hra­ne. Možete mu po­nu­di­ti keks, ba­na­nu, ko­ma­diće kruške, bre­skve, koc­ki­ce si­ra, isit­nje­ne ku­va­ne ma­ka­ro­ne... 

Ka­ko se de­te bliži pr­vom rođen­da­nu, gnječena hra­na se po­ste­pe­no za­men­ju­je onom u  ko­ma­dićima. Po­sto­je va­ri­ja­ci­je u por­ci­ja­ma, ko­je do­zvol­ja­va­ju flek­si­bil­nost u to­me ko­li­ko hra­ne serv­i­ra­ti. Be­be ne uzi­ma­ju istu ko­ličinu hra­ne iz da­na u dan, i od obro­ka do obro­ka.

U uz­ra­stu od osam me­se­ci u is­hra­nu odojčadi tre­ba uve­sti ri­bu (oslić, lo­sos, list, pa­strm­ka, štu­ka), tam­no ze­le­no po­vrće, ma­hu­nar­ke, ku­pus i svež pa­ra­dajz. U sklo­pu užine mo­gu se do­da­ti ko­ma­dići svežeg voća, uključujući ci­tru­sno voće (po­mo­randža, man­da­ri­na, li­mun).

Mle­ko i dal­je osta­je važan deo dečje is­hra­ne, bi­lo kao po­doj ili u ob­li­ku adap­ti­ra­ne mlečne form­u­le. Na našem tržištu po­sto­ji form­u­la sa ozna­kom 3, pred­viđena za odojčad  uz­ra­sta od osam do osam­na­est me­se­ci. Ona je na­men­je­na is­hra­ni de­ce u fa­zi pre­la­ska sa majčinog mle­ka (ili stan­dard­ne form­u­le) na obično krav­lje mle­ko.
 
Od ovog uz­ra­sta tre­ba uve­sti voćni mu­sli ko­ji sa­drži adap­ti­ra­no mle­ko i ne­ko­li­ko vr­sta požel­jnih žita­ri­ca obo­gaćenih ja­bu­kom, po­mo­randžom i grožđem.

Pri spre­man­ju pi­rea se može ko­ri­sti­ti pa­ste­ri­zo­va­no pu­no­ma­sno mle­ko.

Dnev­ne po­tre­be odojčeta sa na­vršenih osam me­se­ci

 • po­doj ili adap­ti­ra­na mlečna form­u­la (600ml u to­ku 24 h)  
 • ko­ličina po obro­ku: 180-250 ml
 • žita­ri­ce: 120-150 ml
 • sec­ka­no voće i po­vrće: po­la šol­je, ili 60-90 g, ili četi­ri do šest su­pe­nih kašika
 • sec­ka­no ili isit­nje­no me­so, ri­ba, živi­na: dve do četi­ri kašike (30-60 g)
 • voćni sok: 60-120 ml

Odojče uz­ra­sta 9 - 10 me­se­ci

Kad na­pu­ni de­vet me­se­ci, odojče skla­pa usne oko ivi­ca šol­je, pi­je u gu­tlja­ji­ma, gu­ta ko­ma­diće, uživa u žva­kan­ju, po­ka­zu­je in­te­re­so­van­je da drži kašiku ru­kom. U is­hra­nu možete uve­sti pla­vi pa­tlidžan, pra­zi­luk i svež isit­njen kra­sta­vac, šam­pin­jo­ne... 

Dnev­ne po­tre­be odojčeta uz­ra­sta 9 do 10 me­se­ci

 • po­doj: ko­ličina va­ri­ra
 • adap­ti­ra­na mlečna form­u­la: 600 do 800 ml
 • žita­ri­ce: osam do de­set kašika, ili 120 do 150 ml
 • po­vrće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • voće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • me­so, ri­ba: četi­ri do šest kašika, ili 60 do 90 g
 • voćni sok: 120 ml

Odojče uz­ra­sta 11 - 12 me­se­ci

Odojče ko­je je na­pu­ni­lo je­da­na­est me­se­ci do­bro gri­ze i žvaće hra­nu, po­kušava da je­de sa­mo­stal­no, uzi­ma četi­ri do pet gu­tlja­ja iz šol­je, po­kušava da drži šol­ju dok pi­je... 

Dnev­ne po­tre­be odojčeta uz­ra­sta 11 do 12 me­se­ci 

 • po­doj: ko­ličina va­ri­ra
 • form­u­la ili "ce­lo mle­ko" - sa mak­si­mal­nim pro­cen­tom mlečne ma­sti: 600 do 800 ml, uključujući jo­gurt i sir (po­la ko­ličine  si­ra od­go­va­ra jed­noj ko­ličini mle­ka)
 • žita­ri­ce: osam do de­set kašika, ili 120 do 150 ml
 • po­vrće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • voće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • me­so: četi­ri do osam kašika, ili 60 do 120 g
 • voćni sok: 120 ml
 • hleb: po­la ili ce­lo parče
Tekst preuzet iz knjige „Od prvog obroka do školske užine" Prim dr med. Jasminke Komnenović

- izvor: www.stetoskop.info


 
   
Copyright  © 2013. Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr Šarac